d'application à partir du 01/11/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Art. 5.


Art. 6.
P 01/11/2002
  -31/12/2008
§ 1. Bij de berekening van de begroting van financiële middelen voor ieder ziekenhuis, alsook bij het toewijzen van het aantal verpleegdagen aan elk ziekenhuis, wordt rekening gehouden met de evolutie van het aantal bedden per dienst tussen het refertejaar en 1 januari van het jaar gedurende hetwelk de forfaitaire honoraria van toepassing zijn.
P 01/11/2002
  -31/12/2008
§ 2. De som van de individuele begrotingen die aan de ziekenhuizen worden toegewezen, mag geenszins hoger liggen dan de globale begroting per verpleegdag zoals die is omschreven in artikel 3.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]