Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36bis.


Art. 36ter.
07/09/2017 § 1. In afwachting dat de Koning, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36bis, een reglementering betreffende de accreditering voor de artsen, de tandheelkundigen en de apothekers gespecialiseerd in klinische biologie, heeft ingevoerd, wordt die materie verder geregeld door de in artikel 50, § 1, bedoelde nationale akkoorden artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen en door de in artikel 48 bedoelde overeenkomst met de apothekers.
07/09/2017 § 2. Het op 17 februari 1997 gesloten nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen wordt geacht voor 1998 te voorzien in een forfaitair honorarium van 20.000 frank.

Art. 36quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]