Publié le 19/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Art. 3.


Afdeling II.- Uitvoering van cohortbeslissingen
Art. 4.
01/12/2014 Het College van Geneesheren-directeurs gaat na of de individuele aanvraag bedoeld in artikel 25quater/1, § 2 al dan niet past in het kader dat is vastgesteld door de cohortbeslissingen.
01/12/2014 De door het College aangenomen beslissing impliceert een tegemoetkoming voor de geneesmiddelen die worden afgeleverd vanaf de dag van de indiening van de individuele aanvraag voor de rechthebbende bij de verantwoordelijke arts van het programma voor gebruik in schrijnende gevallen of het medisch noodprogramma, tenzij de individuele aanvraag voorafgaat aan de cohortbeslissing die inclusiecriteria vaststelt.


Afdeling III.- Verzorging in het buitenland

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]