d'application à partir du 01/01/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 124.


Art. 125.
01/01/1998 De Koning bepaalt, na advies van het Verzekeringscomité, aan welke voorwaarden de personen ten laste moeten voldoen om geneeskundige verstrekkingen te genieten en stelt bij in Ministerraad overlegd besluit het bedrag vast van de persoonlijke bijdragen die kunnen verschuldigd zijn voor de ascendenten ten laste.
01/01/1998
  -31/12/2007
Hij stelt eveneens bij in Ministerraad overlegd besluit de persoonlijke bijdrage vast van de in artikel 32, eerste lid, 7°, 11° en 16°, bedoelde gerechtigden die een pensioen genieten dat overeenstemt met een beroepsloopbaan die korter is dan een derde van een volledige of als zodanig beschouwde loopbaan, alsmede de bijdrage die verschuldigd is door de in artikel 32, eerste lid, 12°, bedoelde gerechtigden.

Art. 126.

FR   NL   [Affichage pour impression]