Publiť le 19/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Art. 9.


Art. 10.
01/12/2014 ß 1. Als het voorstel van de Commissie door het College van Geneesheren-directeurs wordt verworpen, wordt geen enkele cohortbeslissing genomen. Het College van Geneesheren-directeurs brengt degene die de aanvraag heeft ingediend, daarvan onmiddellijk op de hoogte.
01/12/2014 In dat geval wordt de firma ontslagen van haar verbintenissen tot tenlasteneming van de rechthebbenden, die zijn aangegaan krachtens artikel 25octies/2 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 ten aanzien van nieuwe patiŽnten maar blijft ze de kost van het geneesmiddel dragen voor patiŽnten die ze reeds ten laste heeft genomen.
01/12/2014 Als het College van Geneesheren-directeurs het voorstel volgt, neemt het :
01/12/2014 hetzij een cohortbeslissing die inclusiecriteria vaststelt en de categorieŽn van rechthebbenden bepaalt die een tegemoetkoming kunnen genieten, alsook het bedrag van die tegemoetkoming, maar waarin niets wordt gezegd over de andere categorieŽn van rechthebbenden;
01/12/2014 hetzij een cohortbeslissing die exclusiecriteria vaststelt en de categorieŽn van rechthebbenden bepaalt die geen tegemoetkoming kunnen genieten, maar waarin niets wordt gezegd over de andere categorieŽn van rechthebbenden;
01/12/2014 hetzij een gemengde cohortbeslissing, waarin tegelijkertijd de categorieŽn van rechthebbenden worden bepaald die een tegemoetkoming kunnen genieten alsook het bedrag van die tegemoetkoming, en de categorieŽn van rechthebbenden die geen tegemoetkoming kunnen genieten, zonder daarom alle categorieŽn van rechthebbenden in aanmerking te moeten nemen.
01/12/2014 Wanneer het College van Geneesheren-directeurs een beslissing neemt, brengt het degene die de aanvraag heeft ingediend, daarvan op de hoogte.
01/12/2014 ß 2. Als de Commissie geen voorstel doet binnen de termijn, bedoeld in artikel 9, ß 4, dan neemt het College van Geneesheren-directeurs kennis van het ontbreken van een voorstel en van de reden daarvoor en brengt het degene die de aanvraag heeft ingediend, daarvan onmiddellijk op de hoogte.
01/12/2014 In dat geval wordt de firma ontslagen van de verbintenissen tot tenlasteneming van de rechthebbenden, die zijn aangegaan krachtens artikel 25octies/2 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 ten aanzien van nieuwe patiŽnten maar blijft ze de kost van het geneesmiddel dragen voor patiŽnten die ze reeds ten laste heeft genomen.
01/12/2014 ß 3. Het College van Geneesheren-directeurs doet, overeenkomstig de regels voorzien in artikel 110 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, uitspraak binnen de 15 dagen, nadat het voorstel door de Commissie is ingediend.
01/12/2014 Als het College van Geneesheren-directeurs het voorstel van de commissie verwerpt, kan die Commissie het dossier ambtshalve opnieuw onderzoeken.
01/12/2014 In geval van een aanvraag die oorspronkelijk door de firma is ingediend, kan het secretariaat van de Commissie aan de aanvrager vragen of hij de tekst van zijn oorspronkelijke aanvraag en van zijn eventuele verbintenissen handhaaft. Als de aanvrager binnen 7 positief antwoordt, geldt dit als indiening van een aanvraag in de zin van artikel 6. Een nieuw bericht van ontvangst wordt meegedeeld aan de firma en de verbintenissen tot tenlasteneming van de rechthebbenden, aangegaan krachtens artikel 25octies/1 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994, worden behouden.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]