Publié le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 2


Art. 3
20/12/2000 Alleen de ziekenhuisbeheerder, of desgevallend de dienst centrale inning van de medische raad van het ziekenhuis waar de rechthebbende verblijft, is bevoegd om overeenkomstig de geldende reglementering aan de verzekeringsinstelling de bedragen aan te rekenen die de verzekering voor geneeskundige verzorging verschuldigd is voor de in artikel 1 bedoelde verstrekkingen.
01/11/2005 Daartoe bezorgt het laboratorium-onderaannemer aan het ziekenhuislaboratorium zijn RIZIV-erkenningsnummer, het RIZIV-identificatienummer van de zorgverleners, de datum van uitvoering, en het resultaat en de referentiewaarden van de prestaties, samen met het volgnummer van het originele voorschrift. Tevens bezorgt het laboratorium-onderaannemer aan het ziekenhuislaboratorium alle informatie nodig voor het correct gebruik van de nomenclatuurcodenummers van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 bedoeld in artikel 1 van dit besluit.
01/11/2005 Het ziekenhuislaboratorium dat prestaties in onderaanneming geeft is er voor de verrekening ervan toe gehouden gebruik te maken van een verzamelfactuur. Daarop worden de verstrekkingen vermeld die verricht zijn door het ziekenhuislaboratorium enerzijds en het laboratorium-onderaannemer anderzijds, samen met de RIZIV-erkenningsnummers van de beide laboratoria en de RIZIV-identificatienummers van de zorgverleners.
01/11/2005 De bepalingen van artikel 6, § 14 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn van toepassing op het in artikel 2 bedoeld document.

Art. 4

FR   NL   [Affichage pour impression]