Publié le 19/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Art. 4.


Afdeling III.- Verzorging in het buitenland
Art. 5.
01/12/2014 § 1. De aanvraag voor een voorafgaande toestemming bedoeld in artikel 25sexies van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 wordt door de rechthebbende van de verzekering voor geneeskundige verzorging ingediend bij de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, met een ter post aangetekende brief of op gelijk welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen.
01/12/2014 Om ontvankelijk te zijn bevat de aanvraag voor een voorafgaande toestemming, bedoeld in het eerste lid, de volgende elementen :
01/12/2014 een medisch verslag en een medisch voorschrift, alsook indien nodig, de noodzakelijke wetenschappelijke referenties om aan te tonen dat de aanvraag behartigenswaardig is in de zin van artikel 25sexies, § 1, 1°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
01/12/2014 de exacte plaats van de behandeling;
01/12/2014 de voorziene datum van de behandeling en de voorziene duur;
01/12/2014 een bestek, precies en uitgesplitst, van de verschillende kosten, vergezeld van een document dat preciseert wat ten laste van de patiënt blijft nadat hij zijn rechten heeft doen gelden krachtens de Belgische, buitenlandse of supranationale wetgeving, of krachtens een individueel of collectief gesloten overeenkomst;
01/12/2014 de beoogde verplaatsingen en verblijven evenals hun medische rechtvaardiging, aangetoond door de voorschrijvende arts in het medisch verslag bedoeld in 1° ;
01/12/2014 het soort vervoermiddel of de soorten vervoermiddelen die zullen worden gebruikt;
01/12/2014 in voorkomend geval, voor de rechthebbenden van 19 jaar of ouder, het behoorlijk gemotiveerd medisch verslag waaruit blijkt dat de begeleiding noodzakelijk is om medische redenen;
01/12/2014 in voorkomend geval, voor de verplaatsingen van minder dan 350 km, het behoorlijk gemotiveerd medisch verslag dat vaststelt dat een medisch vervoer absoluut vereist is;
01/12/2014 de voorafgaande toestemming bedoeld in artikel 25sexies, § 2, 3°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
01/12/2014 § 2. Om ontvankelijk te zijn, bevat de aanvraag om tegemoetkoming de elementen voorzien in artikel 25septies van de voornoemde wet die in het kader van artikel 25sexies van de voornoemde wet in het bijzonder als volgt worden gematerialiseerd :
01/12/2014 een document waaruit de daadwerkelijke datum en de daadwerkelijke duur van de behandeling blijkt;
01/12/2014 de facturen, precies en uitgesplitst, van de verschillende kosten, vergezeld van een document dat preciseert wat ten laste van de patiënt blijft nadat hij zijn rechten heeft doen gelden krachtens de Belgische, buitenlandse of supranationale wetgeving, of krachtens een individueel of collectief gesloten overeenkomst;
01/12/2014 in geval van verplaatsing met een privévoertuig, een getuigschrift dat het aantal afgelegde kilometers vaststelt.
01/12/2014 § 3. De in § 1 en 2 bedoelde aanvragen worden door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende voorgelegd aan het College van geneesheren-directeurs, vergezeld van het bewijs van de datum van indiening en de vereiste documenten, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag van de indiening van de aanvraag door de rechthebbende.
01/12/2014 De adviserend geneesheer maakt de aanvraag niet over als ze betrekking heeft op :
01/12/2014 geneeskundige verzorging en/of reis- en verblijfskosten voor een rechthebbende die in het buitenland verblijft met het specifiek doel om zich daar te laten behandelen en voor wie de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling en/of het College van geneesheren-directeurs geen overeenkomstig de Belgische of Europese reglementering vereiste voorafgaande toestemming heeft verleend;
01/12/2014 reis- en verblijfskosten voor een rechthebbende die niet in het buitenland verblijft met het specifiek doel om zich daar te laten behandelen omdat er in België geen therapeutisch alternatief inzake diagnose of therapie bestaat zoals bedoeld in artikel 25sexies, § 1, 1°, e), van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
01/12/2014 de reis- en verblijfskosten betreffende de geneeskundige verzorging verleend onder de afstand van 350 km bedoeld in artikel 25sexies, § 2, 2°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. als het dossier geen behoorlijk gemotiveerd medisch verslag bevat dat vaststelt dat een medisch vervoer absoluut vereist is.
01/12/2014 § 4. Om te beslissen over het behartigenswaardige karakter van het geval kan het College van geneesheren-directeurs bijkomende onderzoeksmaatregelen bevelen.
01/12/2014 § 5. De verzekeringstegemoetkoming wordt als volgt vastgesteld door het College van geneesheren-directeurs op basis van de rechtvaardigingsstukken, zonder dat ze de werkelijke kost mag overschrijden :
01/12/2014 wat de kosten van geneeskundige verstrekkingen ten laste van de rechthebbende betreft, wordt de verzekeringstegemoetkoming vastgesteld op basis van een berekeningsdossier opgesteld door de verzekeringsinstelling; op basis van de elementen van het dossier en van de tenlastenemingen voorzien krachtens de Belgische of Europese wetgeving
01/12/2014 wat de reiskosten betreft :
01/12/2014 a) als er met een gemeenschappelijk vervoermiddel wordt gereisd, worden de werkelijke reiskosten vergoed;
01/12/2014 b) als er met een ander vervoermiddel wordt gereisd, worden de reiskosten vergoed tegen 0,25 euro per kilometer;
01/12/2014 c) als, voor noodzakelijke medische redenen, de reis met een ziekenwagen of een ander gemedicaliseerd vervoermiddel wordt gedaan, worden de werkelijke kosten vergoed;
01/12/2014 wat de verblijfskosten betreft : de verblijfkosten van de rechthebbende en van de persoon die hem eventueel moet vergezellen, en de kosten die voorvloeien uit de overnachting die noodzakelijk is tijdens de onder 2° bedoelde verplaatsing, worden vergoed op grond van de werkelijke prijs, met een maximum van 40 euro per persoon en per overnachting.
01/12/2014 De tegemoetkoming bedoeld in 2° kan enkel betrekking hebben op de afstand die de rechthebbende en, in voorkomend geval, de persoon die hem moet vergezellen, moet afleggen om zich van de gewone verblijfplaats van de rechthebbende te verplaatsen naar de plaats van de behandeling met het goedkoopste vervoermiddel dat, rekening houdende met zijn gezondheidstoestand, door de rechthebbende kan worden gebruikt.


HOOFDSTUK III.- COHORTBESLISSING

Afdeling I.- Het aannemen van cohortbeslissingen

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]