Publié le 17/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden
Artikel 1.
01/07/2019 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
01/07/2019 de "gecoördineerde wet": de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/07/2019 de "verzekerde gerechtigden": de "primaire uitkeringsgerechtigden", het "overheidspersoneel en gelijkgestelden", de "studenten van het hoger onderwijs", de "invaliden", de "gepensioneerden", de "mindervaliden", de "personen ingeschreven in het Rijksregister", de "leden van de kloostergemeenschappen", de "wezen" en de "weduwnaars en weduwen";
01/07/2019 de "maximumfactuur": de maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbenden en de maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbenden bedoeld in hoofdstuk IIIbis van titel III van de gecoördineerde wet;
01/07/2019 een "opgestart re-integratietraject": per kalenderjaar de eerste aanvraag tot een sociaalprofessioneel re-integratietraject, ingevuld en ondertekend door de adviserend arts en de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde,
01/07/2019 a) hetzij ingediend door deze gerechtigde bij de begeleider van de dienst of instelling van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelneemt aan de sociaalprofessionele re-integratie en die aanleiding gegeven heeft tot een daadwerkelijke opstart van een traject door de voormelde dienst of instelling;
01/07/2019 b) hetzij ingediend door de adviserend arts bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
01/07/2019 een "met de toelating van de adviserend arts aangevatte werkhervatting": de eerste toelating die een verzekerde van de adviserend arts ontvangt om een bezoldigde activiteit tijdens de arbeidsongeschiktheid te hervatten met een duur van minimum één maand die niet wordt geannuleerd;
01/07/2019 een "verricht klinisch onderzoek": een medisch of medisch-sociaal onderzoek door of onder het toezicht van de adviserend arts dat is gevalideerd door de revisoren.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]