d'application ŕ partir du 03/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 105.


Art. 106.
03/12/1996
  -09/01/2000
§ 1. Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging kan te allen tijde, op voorstel van de bevoegde Erkenningsraad, de erkenning schorsen of intrekken van iedere erkende verstrekker die een feit heeft gepleegd dat door de Erkenningsraad als een tekortkoming in de uitoefening van het beroep wordt beschouwd. De Raad kan het Verzekeringscomité voorstellen de tenuitvoerlegging van de schorsing of de intrekking van de erkenning uit te stellen gedurende de door hem te bepalen termijn tussen zes maanden en drie jaar, op voorwaarde dat aan de verstrekker nog geen dergelijke sanctie opgelegd is geworden. De Raad, in geval van minieme overtreding, kan de verstrekker er eveneens van verwittigen dat de door hem gepleegde feiten als een tekortkoming in de uitoefening van het beroep worden beschouwd, zonder vooralsnog aan het Verzekeringscomité voor te stellen de verstrekker voor die feiten te sanctioneren.
03/12/1996
  -09/01/2000
§ 2. De Raad kan in geval van uitstel van intrekking van de erkenning proefmaatregelen voorstellen inzonderheid dat het technisch bevoegdheidsexamen opnieuw moet worden afgelegd in de gevallen waarin het afleggen van een dergelijk examen is vereist voor het verkrijgen van de erkenning.
03/12/1996
  -09/01/2000
§ 3. De in dit artikel bedoelde verstrekkers worden vooraf in hun verweermiddelen gehoord. Ze moeten niet worden gehoord als ze zich na een tweede oproeping niet aanmelden. De opgeroepen verstrekker mag zich door een of meer raadslieden laten bijstaan.
03/12/1996
  -09/01/2000
§ 4. De zittingen van de Raad hebben plaats achter gesloten deuren.

Art. 106bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]