d'application à partir du 05/03/2018
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 10.


HOOFDSTUK VI.- STEMVERRICHTINGEN
Art. 11.
05/03/2018 § 1. Ten laatste vijftien dagen na de loting bedoeld in artikel 6, § 2, stuurt de leidend ambtenaar aan elke arts die voorkomt op de definitieve kiezerslijst bedoeld in artikel 10 een gewone zending in de taal van de taalrol zoals die op de definitieve kiezerslijst is vermeld. Deze brief bevat de instructies over de elektronische stemming. Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website van het RIZIV.
05/03/2018 § 2. De arts brengt zijn stem uit binnen de twintig dagen na de datum van de brief van het RIZIV bedoeld in paragraaf 1.
05/03/2018 § 3. De elektronische stemmen die niet binnen de termijn bepaald in paragraaf 2 zijn uitgebracht, worden niet in aanmerking genomen bij de boeking bedoeld in Hoofdstuk VII.


Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]