Publié le 27/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 4.


Art. 5.
01/04/2012 Het overleg rond de patiënt voldoet aan de volgende voorwaarden :
01/04/2012 minstens drie verschillende types van gezondheidszorgbeoefenaars en hulpverleners zijn aanwezig;
01/04/2012 minstens één van de aanwezige gezondheidszorgbeoefenaars en hulpverleners is iemand uit de sector geestelijke gezondheidszorg : uit een psychiatrisch ziekenhuis, uit een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, uit een psychiatrisch verzorgingstehuis, uit een initiatief voor beschut wonen, uit een centrum geestelijke gezondheidszorg, uit een dienst psychiatrische zorg in de thuissituatie gefinancierd via een initiatief voor beschut wonen, uit een centrum voor psychosociale revalidatie met RIZIV-overeenkomst voor kinderen of volwassenen, van een mobiele equipe zoals voorzien in het kader van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen of een zelfstandig gevestigde psychiater of kinderpsychiater;
01/01/2014 3° minstens één van de aanwezige gezondheidszorgbeoefenaars of hulpverleners is iemand uit de eerstelijnsgezondheidszorg of uit een dienst van de welzijnszorg erkend door de bevoegde Gewesten of Gemeenschappen;
01/04/2012 de huisarts is uitgenodigd op het overleg.

HOOFDSTUK IV - VERSTREKKINGEN EN VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]