d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 19.


Art. 20.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister van Sociale Voorzorg bepalen gezamenlijk het bedrag van de administratiekosten, verschuldigd aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, omwille van de opdrachten waarmee hij krachtens dit besluit kan worden belast.

Afdeling V : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

Art. 21.

FR   NL   [Affichage pour impression]