d'application à partir du 01/01/1995
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 141.


Art. 142.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 1. Bij de Dienst voor geneeskundige controle wordt een controlecommissie ingesteld die, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast wordt met het vaststellen van de tekortkomingen inzake de bepalingen van artikel 73, tweede, derde en vierde lid.
P 01/01/1995
  -06/02/2000
Deze Commissie wordt onderverdeeld in tien provinciale afdelingen en twee regionale afdelingen voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
P 01/01/1995
  -06/02/2000
De provinciale afdeling van Luik neemt kennis van de zaken die in het Frans en in het Duits worden behandeld.
P 01/01/1995
  -06/02/2000
In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad neemt een van de afdelingen kennis van de zaken die in het Nederlands worden behandeld en de andere neemt kennis van de zaken die in het Frans worden behandeld.
P 01/01/1995
  -06/02/2000
De zetel van alle afdelingen is gevestigd in de lokalen van de hoofdzetel van het Instituut te Brussel.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 2. Bij de Dienst voor geneeskundige controle wordt een commissie van beroep ingesteld die tot opdracht heeft uitspraak te doen over de hogere beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de controlecommissie.
06/09/1994
  -14/02/2003
De commissie van beroep houdt zitting te Brussel. Zij bestaat uit twee afdelingen. Een van deze afdelingen is Nederlandstalig en neemt kennis van de zaken die in het Nederlands worden behandeld; de andere is Franstalig en neemt kennis van de zaken die in het Frans worden behandeld, alsmede van de zaken welke in het Duits zijn ingediend.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 3. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, voor andere zorgverleners dan de geneesheren, bij de Dienst voor geneeskundige controle, hetzij specifieke controlecommissies en commissies van beroep oprichten die tot taak hebben de kwantiteit van de voorgeschreven of verleende verzorging te beoordelen, alsook de specifieke regelen inzake samenstelling en werking van deze commissies bepalen, hetzij de samenstelling en de werkingsregelen van de in §§ 1 en 2 bedoelde commissies aanpassen.

Art. 143.

FR   NL   [Affichage pour impression]