d'application à partir du 07/02/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 141.


Art. 142.
P 06/09/1994
  -14/02/2003
§ 1. Bij de Dienst voor geneeskundige controle wordt een controlecommissie ingesteld die, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast wordt met het vaststellen van de tekortkomingen inzake de bepalingen van artikel 73, tweede, derde en vierde lid.
P 07/02/2000
  -14/02/2003
Deze commissie bestaat uit twee afdelingen. De ene afdeling neemt kennis van de zaken die in het Nederlands worden behandeld; de andere neemt kennis van de zaken die in het Frans en in het Duits worden behandeld.
P 07/02/2000
  -14/02/2003
De zetel van de commissie is te Brussel gevestigd in de lokalen van het Instituut.
P 07/02/2000
  -14/02/2003
Vierde lid opgeheven bij: Wet 28-12-99 - B.S. 28-1-00.
P 07/02/2000
  -14/02/2003
Vijfde lid opgeheven bij: Wet 28-12-99 - B.S. 28-1-00.
P 06/09/1994
  -14/02/2003
§ 2. Bij de Dienst voor geneeskundige controle wordt een commissie van beroep ingesteld die tot opdracht heeft uitspraak te doen over de hogere beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de controlecommissie.
P 06/09/1994
  -14/02/2003
De commissie van beroep houdt zitting te Brussel. Zij bestaat uit twee afdelingen. Een van deze afdelingen is Nederlandstalig en neemt kennis van de zaken die in het Nederlands worden behandeld; de andere is Franstalig en neemt kennis van de zaken die in het Frans worden behandeld, alsmede van de zaken welke in het Duits zijn ingediend.
P 06/09/1994
  -14/02/2003
§ 3. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, voor andere zorgverleners dan de geneesheren, bij de Dienst voor geneeskundige controle, hetzij specifieke controlecommissies en commissies van beroep oprichten die tot taak hebben de kwantiteit van de voorgeschreven of verleende verzorging te beoordelen, alsook de specifieke regelen inzake samenstelling en werking van deze commissies bepalen, hetzij de samenstelling en de werkingsregelen van de in §§ 1 en 2 bedoelde commissies aanpassen.

Art. 143.

FR   NL   [Affichage pour impression]