Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 10.


Art. 11.
01/01/1997 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 reiken de sociale verzekeringsfondsen aan de in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 bedoelde gerechtigde een verklaring uit die ervan doet blijken dat de betrokkene vierentwintig maanden aansluiting telt of, bij ontstentenis hiervan, dat ze zich er schriftelijk toe heeft verbonden haar periode van aansluiting aan te vullen tot ze vierentwintig maanden aansluiting telt. De gerechtigde geeft die verklaring af aan de administratieve dienst van haar verzekeringsinstelling.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]