d'application ā partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 31.


Afdeling VII - Voorwaarden inzake het toekennen van een verhoogde tegemoetkoming
Art. 32.
01/04/2003
  -31/12/2007
§ 1. Voor de verstrekkingen die zijn vermeld in artikel 34, 1° en 5°, b) en c), van de voornoemde gecoördineerde wet en die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verzekering krachtens artikel 1 van dit besluit, kan de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering, waarin is voorzien in artikel 37, §§ 1 en 2, van voornoemde wet, toegekend worden aan de hierna opgesomde rechthebbenden en aan de personen te hunnen laste:
01/04/2003
  -31/12/2007
de gerechtigden bedoeld in artikel 4, 2°, die sedert ten minste vier kwartalen gedekt zijn door de in artikel 10 vermelde mededeling;
01/04/2003
  -31/12/2007
de gerechtigden bedoeld bij artikel 4, 3°, die een invaliditeitsuitkering ontvangen zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen;
01/04/2003
  -31/12/2007
de gerechtigden bedoeld bij artikel 4, 8°, en diegenen bedoeld bij artikel 4, 7° en , die een rust- of overlevingspensioen genieten krachtens de pensioenregeling van de zelfstandigen;
01/04/2003
  -31/12/2007
de in artikel 4, 7° en bedoelde gerechtigden, die geen rust- of overlevingspensioen genieten krachtens de pensioenregeling voor de zelfstandigen, in zoverre zij geen beroepsbezigheid uitoefenen die onverenigbaar is met het genot van een rust- of overlevingspensioen als zelfstandige;
01/04/2003
  -31/12/2007
de in artikel 4, 10°, bedoelde rechthebbenden;
01/04/2003
  -31/12/2007
de rechthebbenden die zich in een in artikel 37, § 19, van de voornoemde gecoördineerde wet bedoelde toestand bevinden;
01/04/2003
  -31/12/2007
de in artikel 4, 12° bedoelde rechthebbenden.
01/04/2003
  -31/12/2007
§ 2. Om het recht op de in § 1 bedoelde verhoogde tegemoetkoming te verkrijgen, moeten de in evengenoemde paragraaf bedoelde rechthebbenden de voorwaarden vervullen die, in uitvoering van de bepalingen van artikel 37, §§ 1 en 19 van de voornoemde gecoördineerde wet van toepassing zijn voor de rechthebbenden die beroep doen op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering.
01/04/2003
  -31/12/2007
De in artikel 4, 12°, bedoelde gerechtigden hebben evenwel recht op de in § 1 bedoelde verhoogde tegemoetkoming indien ze de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt en voldoen aan de voorwaarden die voor de gepensioneerde werknemers zijn vastgesteld ter uitvoering van de bepalingen van artikel 37, § 1, van de voornoemde gecoördineerde wet.
01/04/2003
  -31/12/2007
§ 3. Om het recht te verkrijgen op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen die in artikel 34 van de voornoemde gecoördineerde wet zijn bedoeld en die niet zijn opgenomen in artikel 1 van dit besluit moeten de in artikel 5 beoogde rechthebbenden de voorwaarden vervullen die zijn vermeld in de §§ 1 en 2.


Afdeling VIIbis - Maximumfactuur

Art. 32bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]