Publié le 25/03/1982
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Art. 7quinquies


Art. 7sexies.
01/04/2004 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekking nr. 432434-432445 bedoeld in artikel 14, g) van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 25 pct. van die honoraria.

Art. 7septies.

FR   NL   [Affichage pour impression]