d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30.


Afdeling XI.- De Geneesmiddelencommissie
Art. 31.
06/09/1994
  -15/02/1999
§ 1. Bij de Dienst geneeskundige verzorging wordt een Geneesmiddelencommissie ingesteld die samengesteld is uit:
06/09/1994
  -15/02/1999
vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen;
06/09/1994
  -15/02/1999
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de geneesheren;
06/09/1994
  -15/02/1999
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de apothekers;
06/09/1994
  -15/02/1999
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de geneesmiddelenindustrie.
06/09/1994
  -15/02/1999
De Koning bepaalt het aantal vertegenwoordigers en de regels voor de werkwijze van de Commissie en benoemt de Voorzitter en haar leden.
06/09/1994
  -15/02/1999
§ 2. De Geneesmiddelencommissie:
06/09/1994
  -15/02/1999
ziet toe op de naleving van de uitgavengroeinorm en de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling inzake geneesmiddelen;
06/09/1994
  -15/02/1999
nodigt de bevoegde technische raden uit om voorstellen te doen ter naleving van de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling;
06/09/1994
  -15/02/1999
geeft advies aan de Ministers die de Sociale voorzorg en de Economische zaken onder hun bevoegdheid hebben over de ontwerpen van prijs-volumecontracten die gesloten worden krachtens artikel 72;
06/09/1994
  -15/02/1999
analyseert de evaluatierapporten van de bevoegde profielencommissie en de adviezen van de Commissie voor begrotingscontrole en formuleert op dit terrein alle nuttige voorstellen.
06/09/1994
  -15/02/1999
§ 3. De adviezen en voorstellen van de Geneesmiddelencommissie worden medegedeeld aan de Algemene raad, aan het Verzekeringscomité en aan de Commissie voor begrotingscontrole.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 32.

FR   NL   [Affichage pour impression]