Publié le 05/07/2021
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2022 De vergoeding wordt vastgesteld per begonnen kalendermaand effectieve stagebegeleiding . Met uitzondering van de buitenlandse, wetenschappelijke en specifieke stages voorzien in artikel 2, § 1, 1°, kan enkel vergoeding worden ontvangen voor stagemaanden waarvoor de stagemeester overeenkomstig diens erkenningsbesluit, was erkend.
01/01/2020 Voor de referentiejaren 2016 en 2017 bedraagt de tegemoetkoming 1510,57 EUR per kalendermaand. Voor het referentiejaar 2018 bedraagt de tegemoetkoming 2407,21 EUR per kalendermaand. Voor het referentiejaar 2019 bedraagt de tegemoetkoming 705,98 EUR per kalendermaand per arts-specialist in opleiding overeenkomstig artikel 2; behoudens voor de gevallen voorzien onder artikel 4 van het voornoemd ministerieel besluit van 23 april 2014, waarbij de tegemoetkoming wordt gereduceerd overeenkomstig de genoteerde activiteitsgraad. Voor de referentiejaar 2020 wordt dit bedrag vastgesteld op 719,75 EUR.
01/01/2020 De FOD Volksgezondheid deelt aan het RIZIV per stagemeester mee het bedrag waarop de stagemeester recht heeft, evenals per arts-specialist in opleiding het aantal maanden waarop de stagemeester deze heeft begeleid en de activiteitsgraad evenals per stagemeester het aantal maanden en aantal stageplaatsen waarvoor deze werd erkend. Deze gegevens worden ten laatste meegedeeld op 15 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarin de stages plaats vinden.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]