Publié le 23/03/1968
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 18 maart 1968 houdende bestemming van bepaalde achterstallige bijdragen van zelstandigen, ingevorderd door de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Artikel 1.
05/04/1969 De bijdragen en verhogingen die door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn ingevorderd in toepassing van de artikelen 52, 53 en 54 van het koninklijk besluit van 30 juli 1964, houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 december 1967, blijven verworven voor die instelling.
05/04/1969 Evenwel worden de bijdragen die door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in toepassing van artikel 52, vierde lid, van het evengenoemde koninklijk besluit van 30 juli 1964, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 december 1967, zijn ingevorderd vanwege personen die als verplicht verzekerden bij een ziekenfonds waren aangesloten en in hun hoedanigheid van zelfstandigen en uit hoofde van een andere beroepsarbeid, overgedragen naar de Landsbond waartoe het betrokken ziekenfonds behoort; de verhogingen met 10 pct. blijven in dat geval verworven voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.


Art. 1bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]