d'application à partir du 22/03/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 juni 2018 tot bepaling van de nadere regels en de bewijsstukken voor de terugbetaling van de reiskosten bedoeld in artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting vanhet statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, en tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundige onderzoeken uitgevoerd inzake de geschillen over de rechten toegekend bij die wet

Art. 3.


Art. 4.
22/03/2016 In afwijking van artikel 1, § 2, derde lid, voor de betaalde reiskosten tijdens de periode van 22 maart 2016 tot de datum van bekendmaking van dit besluit, dekt de eerste toestemming van de adviserend arts de periode van 22 maart 2016 tot maximum een jaar te rekenen vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand tijdens dewelke de arts van het slachtoffer het formulier heeft ingevuld.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]