d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 15.


Art. 16.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De in artikel 15 bedoelde gerechtigden hebben zonder bijdragebetaling recht op geneeskundige verstrekkingen, op voorwaarde dat zij een pensioen genieten dat overeenstemt met een beroepsloopbaan gelijk aan of langer dan één derde van een volledig of als dusdanig beschouwde loopbaan.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan hebben de in artikel 15 bedoelde gerechtigden aanspraak op de verstrekkingen, mits zij een persoonlijke bijdrage betalen, waarvan het bedrag is vastgesteld op 9,54 EUR per kwartaal wanneer het gaat om een gerechtigde die personen te zijnen laste heeft, en op 6,40 EUR per kwartaal, wanneer het gaat om een gerechtigde die geen persoon te zijnen laste heeft.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Bovendien hebben de in artikel 5, 5°, bedoelde gerechtigden recht op de in artikel 5 bedoelde verstrekkingen mits zij een persoonlijke bijdrage betalen waarvan het bedrag is vastgesteld op 14,40 EUR per kwartaal als het gaat om een gerechtigde die personen ten laste heeft en op 9,54 EUR als het gaat om een gerechtigde die geen persoon ten laste heeft.

Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]