d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 16.


Art. 17.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De in de artikelen 16, tweede en derde lid, 18, § 3, 29 en 30 bedoelde bijdragen zijn door de gerechtigde verschuldigd aan de verzekeringsinstelling, waarbij hij aangesloten of ingeschreven is.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]