Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 144.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)

Art. 261

- de Kamers van beroep bedoeld in artikel 144 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994. De Kamers van beroep bedoeld in artikel 155, ž 6, van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994, opgeheven bij de wet van 13 december 2006, worden van rechtswege ontlast van de beroepen ingeleid vˇˇr de datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk 13.
(En vigueur le: )


Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, ž 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling

Art. 11

ž 2. De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of de door hem aangewezen ambtenaar, en de Kamer van Eerste Aanleg ingesteld bij de voormelde Dienst kunnen een verbod opleggen tot toepassing van de derdebetalersregeling zoals bedoeld in hoofdstuk VII als begeleidende maatregel in de gevallen waarin zij in toepassing van respectievelijk artikel 143 en 144 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 kennisnemen van de inbreuken bedoeld in artikel 73bis van de voormelde wet.
(En vigueur le: 01/10/2015 - )