d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 78.


Afdeling II.- Beheerscomité
Art. 79.
06/09/1994 De Dienst voor uitkeringen wordt beheerd door een Beheerscomité dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties.
06/09/1994 Bovendien maken vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen bevoegd in het kader van de uitkeringsverzekering, deel uit van het Beheerscomité; elke verzekeringsinstelling heeft recht op ten minste een vertegenwoordiger.
06/09/1994
  -31/12/2017
Alleen de in het eerste lid bedoelde leden van het Beheerscomité zijn stemgerechtigd wat de in artikel 80, 2° bedoelde zaak betreft.
06/09/1994 De Koning stelt het aantal dier werkende en plaatsvervangende vertegenwoordigers vast en benoemt ze. Hij benoemt de voorzitter en de ondervoorzitters. Hij bepaalt de werkingsregelen van het Beheerscomité.
06/09/1994 De Koning kan zich in de plaats stellen van het Beheerscomité wanneer dit, één maand na daartoe door de Minister te zijn verzocht, geen geldige beslissing heeft genomen ter zake van de opdrachten die het bij deze gecoördineerde wet zijn opgedragen.
06/09/1994 Indien het Beheerscomité de adviezen die het behoort uit te brengen niet heeft verstrekt binnen één maand na daarom te zijn verzocht, worden ze geacht te zijn uitgebracht.
06/09/1994
  -31/03/2019
Drie regeringscommissarissen, die de Koning benoemt op voordracht van de Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, respectievelijk de Minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft, wonen de vergaderingen van het Comité bij.


Art. 80.

FR   NL   [Affichage pour impression]