Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De Koning stelt de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vast.
      d'application ā partir du 06/09/1994
      Note: De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Technische geneeskundige raad bedoeld in artikel 27 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de periode van 1 januari 2002 tot 30 april 2002 wijzigingen aanbrengen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 35, § 1, van voornoemde wet zonder rekening te houden met de procedurevoorschriften bedoeld in artikel 35, § 2, van voornoemde wet, voor zover op 31 december 2001 door de nationale Commissie Geneesheren-ziekenfondsen bedoeld in artikel 50 van voornoemde wet aan de minister geen voorstellen van de Technische geneeskundige raad werden medegedeeld welke leiden tot een besparing op jaarbasis voor een bedrag van 40 miljoen euro (Wet 30-12-01 - B.S. 31-12, art. 44 (I.W. 1-1-2002))