d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 2.


P Art. 3.
P 01/01/2002
  -11/06/2010
Wordt van het recht op alle verzekeringsprestaties gedurende ten hoogste vijf weken uitgesloten de rechthebbende die zich onttrekt aan de verplichtingen hem opgelegd in toepassing van de artikelen 84 en 96, eerste lid, van voormelde wet van 9 augustus 1963.
P 01/01/2002
  -11/06/2010
Het bedrag van de verzekeringstussenkomst voor gezondheidszorgen waarvan de rechthebbende beroofd wordt, mag 375 EUR niet overschrijden.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]