Publié le 09/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 49.


D. Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
Art. 50.
01/12/2002 § 1. De krachtens artikel 27 van de gecoördineerde wet ingestelde Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen is samengesteld uit:
01/12/2002 de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;
01/12/2002 zeven werkende en zeven plaatsvervangende leden, artsen of apothekers, gekozen uit de kandidaten die in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten, worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectievelijke ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft te minste recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid;
01/12/2002 zeven werkende en zeven plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die worden voorgedragen door de faculteiten der geneeskunde van de Belgische universiteiten; elke universiteit draagt vier kandidaten voor; elke universiteit heeft recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid;
20/08/2003 vier werkende en vier plaatsvervangende leden, apothekers, waarvan twee gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de representatieve beroepsverenigingen van het apothekerskorps op een dubbele lijst en twee gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van de ziekenhuisapothekers op een dubbele lijst;
19/07/2018 twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten worden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van het artsenkorps;
01/12/2002 twee werkende en twee plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die in dubbel aantal van dat der toe te wijzen mandaten worden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen;
01/12/2002 één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
01/12/2002 één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;
01/12/2002 een vertegenwoordiger van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. De functie wordt waargenomen door een personeelslid van de Dienst voor geneeskundige controle, aangewezen door de leidend ambtenaar van de genoemde dienst.
01/12/2002 § 2. De onder § 1, 7°, 8° en 9° vermelde leden zijn niet stemgerechtigd.


E. Opgeheven door: K.B. 25-6-14 - K.B. 1-7 - ed. 2 - art. 181

Art. 51.

FR   NL   [Affichage pour impression]