Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 2.


Art. 3.
30/06/2014 Een overeenkomst kan worden gesloten met een rechtspersoon van wie de hoofdactiviteit op het Belgisch grondgebied plaatsvindt en van wie de maatschappelijke doelstelling hoofdzakelijk gericht is op de urgentieopvang van een publiek dat in bestaansonzekerheid leeft.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]