d'application à partir du 01/01/2005
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37sexies.


Art. 37septies.
01/01/2005 Niettegenstaande het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs van de in artikel 34 bedoelde verstrekkingen voor een bepaald kalenderjaar wordt aangepast onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 37octies of 37undecies, blijft de verzekeringstegemoetkoming ongewijzigd:
P 01/01/2003
  -31/12/2005
- voor de in artikel 34, eerste lid, 5°, bedoelde verstrekkingen, uitgezonderd de farmaceutische specialiteiten van de categorieën A, B en C en de aangenomen farmaceutische specialiteiten die bestemd zijn voor rechthebbenden die in een algemeen of een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen;
01/01/2002 - voor de huisvestingskosten die verband houden met de in artikel 34, eerste lid, 11° en 18°, bedoelde verstrekkingen;
01/01/2004 - voor de persoonlijke aandelen betreffende de in artikel 34, eerste lid, 6°, bedoelde opnemingen, [...] vanaf de 366e dag in een psychiatrisch ziekenhuis; de totalisering van het aantal verpleegdagen geschiedt in ononderbroken perioden van opneming zoals bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid en § 3, van hogervermeld koninklijk besluit van 5 maart 1997.
01/01/2002 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wijzigingen aanbrengen in dit artikel.

Afdeling II.- Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbenden

Art. 37octies.

FR   NL   [Affichage pour impression]