Publiť le 16/06/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 4.


Art. 4bis.
? In afwijking van de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van dit besluit, wordt de tweetalig adjunct van de chef van de afdeling die bij mandaat werd aangewezen met toepassing van het Koninklijk Besluit van 20 april 1999 tot organisatie van de benoeming, de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren belast met het beheer van sommige overheidsdiensten, tijdelijk bekleed met de graad die, naargelang van het geval, onmiddellijk lager ligt of dezelfde is als die van de chef.
? Wanneer het mandaat van de chef van de afdeling wordt beŽndigd, verliest de tweetalig adjunct zijn hoedanigheid en de geldelijke voordelen verbonden aan die hoedanigheid. Hij herneemt de betrekking die overeenkomt met zijn graad.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]