Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats
Artikel 1.
30/06/2014 Overeenkomstig de voorwaarden in dit besluit, kan het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een overeenkomst sluiten met een rechtspersoon bedoeld in artikel 3, tot vaststelling van de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen die rechtspersoon een tegemoetkoming toekent voor de opvang en de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, van wie de toestand geen ziekenhuisopname rechtvaardigt, maar een aangepaste tenlasteneming vereist die niet kan worden gegarandeerd als zij geen verblijfplaats hebben.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]