d'application à partir du 01/01/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2019 § 1. Het College verleent zijn adviezen na mondelinge of schriftelijke beraadslaging.
01/01/2019 In het geval van een mondelinge beraadslaging worden de vergaderingen van het College bijeengeroepen door de voorzitter, op diens initiatief of op schriftelijke vraag van ten minste drie leden en met vermelding van het onderwerp van de vergadering; de bijeenroeping vermeldt in elk geval de agenda van de vergadering.
01/01/2019 § 2. Het College beraadslaagt geldig wanneer ten minste 2 leden van elke groep hun advies gegeven hebben.
01/01/2019 De adviezen worden uitgebracht bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen. In geval van staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. De voorzitter heeft enkel stemrecht bij staking van stemmen.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]