d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 2.


Art. 3.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Behoudens uitdrukkelijke bepaling van dit besluit, dient onder "zelfstandige" te worden verstaan, de zelfstandige en de helper.

Afdeling II : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]