d'application à partir du 07/01/2007
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 55bis.


Afdeling VI.- Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging
Art. 56.
01/09/2001 § 1. Het verzekeringscomité kan overeenkomsten sluiten voor onderzoek en vergelijkende studie van bepaalde modellen van verstrekking en financiering van geneeskundige verzorging. De uitgaven die hiermee gepaard gaan worden aangerekend op de begroting voor administratiekosten van het Instituut en integraal ten laste genomen door de tak geneeskundige verzorging.
01/09/2001 § 2. Onder de door de Koning vast te stellen voorwaarden en in afwijking van de algemene bepalingen van deze gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten kan het Verzekeringscomité overeenkomsten afsluiten die in tijd en/of toepassingsgebied beperkt zijn en welke tot doel hebben:
10/09/2002
  -26/08/2015
een tegemoetkoming te verlenen voor bijzondere modellen van voorschrijven verstrekking en betaling van geneeskundige verzorging met een experimenteel karakter;
01/09/2001 een tegemoetkoming toe te kennen aan gespecialiseerde centra voor de financiering van farmaceutische behandelingen die niet vergoedbaar zijn met toepassing van de in artikel 35bis bedoelde lijst maar die een innoverend karakter vertonen, aan een sociale noodzaak beantwoorden en een klinische waarde en doelmatigheid bezitten. Deze tegemoetkoming wordt gekoppeld aan een wetenschappelijke rapportering en evaluatie;
01/09/2001
  -06/03/2014
een tegemoetkoming te verlenen aan zorgverleners die projecten inzake gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen met het oog op de vroegtijdige opsporing, het vermijden of vertragen van complicaties en het behandelen van chronische aandoeningen die een multidisciplinaire aanpak vergen;
07/01/2007 een tegemoetkoming te verlenen voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter. De Koning kan tevens de nadere regels bepalen voor de vaststelling van het budget, de verdeling ervan onder de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet en de betaling van de tegemoetkoming, onder vorm van voorschotten en een saldo.
01/01/2002 De uitgaven die met de betrokken overeenkomsten gepaard gaan worden aangerekend op de begroting voor administratiekosten van het Instituut en integraal ten laste genomen door de tak geneeskundige verzorging.
22/07/2005
  -09/05/2014
§ 3. De verzekering voor geneeskundige verzorging verleent ten beloop van maximum 27.659 duizend EUR een tegemoetkoming in de geneeskundige verstrekkingen die vanaf 1 januari 2005 worden verleend in de verzorgingsinstellingen bedoeld in artikel 34, 6°, 11°, 12° en 18, evenals in de instellingen voor functionele revalidatie en herscholing, aan personen bedoeld in de artikelen 14 en 18 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten.
10/01/2005 De toekenningsvoorwaarden van deze tegemoetkoming worden vastgesteld door de Koning. Binnen de perken die Hij vaststelt worden bijzondere overeenkomsten door de ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en Justitie met de betrokken verzorgingsinstellingen gesloten.
10/01/2005 Voor het jaar 2005 worden deze uitgaven aangerekend op de begroting voor administratiekosten van het Instituut en integraal ten laste genomen door de tak geneeskundige verzorging.
09/01/2006 § 3bis. De Koning bepaalt, op voorstel van de Minister, de voorwaarden onder dewelke het Instituut een financiële tussenkomst toekent aan de FOD Justitie om de prestaties te dekken die zijn bedoeld in artikel 34 van deze wet, verleend naar aanleiding van een opname in een verpleegrichting zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 6°, of van een daghospitalisatie zoals bedoeld in de nationale overeenkomst tussen de verzekeringsinstellingen de verpleeginrichtingen, afgeleverd op vraag van gevangenisarts aan de gedetineerden die zich in de penitentiaire inrichting bevinden.
09/01/2006 De Koning bepaalt op voorstel van de Minister de voorwaarden onder dewelke het Instituut een financiële tussenkomst toekent aan de FOD Justitie om de kosten te dekken die gepaard gaan met de aflevering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn aangekocht door de algemene directie van de gevangenissen aan gedetineerden die zich in penitentiaire inrichtingen bevinden.
09/01/2006
  -09/05/2014
De uitgaven met betrekking tot §§ 1 en 2 worden aangerekend op het budget van administratiekosten van het Instituut. Deze uitgaven die slaan op verstrekkingen verleend vanaf 1 januari 2006 worden beperkt tot een maximumbedrag van 9 340 000 EUR voor het jaar 2006.
22/07/2005 § 4. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de minister overeenkomsten kan sluiten met als doel een tussenkomst toe te kennen in de oprichting en functioneringskosten van posten, georganiseerd door de huisartsenkringen, de lokale autoriteiten en één of meerdere ziekenhuizen die dringend zorg in huisartsengeneeskunde verstrekken. Deze posten zijn gesitueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de gemeenten met meer dan 150 000 inwoners in het Vlaamse en Waalse Gewest. De uitgaven die eruit vloeien vallen integraal ten laste van het budget gezondheidszorg en worden jaarlijks in het kader van de globale begrotingsdoelstellingen bepaald.
01/01/2007
  -26/08/2015
§ 5. De minister kan overeenkomsten sluiten met de diensten voor thuisverpleging, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 1°, b), en opgenomen in de lijst, bedoeld in artikel 127, § 1, b), om de vergoeding te verzekeren van verstrekkingen, bedoeld in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 en verricht door zorgkundigen, bedoeld in het voormelde koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
01/01/2007
  -26/08/2015
Voor de toepassing van dit artikel moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld :
01/01/2007
  -26/08/2015
de voormelde overeenkomsten mogen slechts worden gesloten met de diensten die recht hebben op de forfaitaire tegemoetkoming vastgesteld in artikel 37, § 13;
01/01/2007
  -26/08/2015
de voormelde zorgkundigen mogen hun activiteit slechts uitoefenen;
01/01/2007
  -26/08/2015
a) onder het effectieve toezicht en gezag van de verantwoordelijke verpleegkundige, bedoeld in artikel 1, § 2, a), van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de specifieke kosten van de diensten voor huisverpleging, en van de toekenningsvoorwaarden voor die tegemoetkoming;
01/01/2007
  -26/08/2015
b) met de zorgverleners die zijn opgenomen in de lijst van het personeelsbestand, vastgesteld in artikel 1, § 3, van het voormelde koninklijk besluit van 16 april 2002;
01/01/2007
  -26/08/2015
het maximumaantal VTE's zorgkundigen mag niet hoger liggen dan de helft van het aantal VTE's verpleegkundigen van de voormelde dienst voor thuisverpleging. Het begrip VTE moet worden begrepen in de zin van artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit van 16 april 2002;
01/01/2007
  -26/08/2015
in het kader van de delegatie, vastgesteld in het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, leggen de verpleegkundigen controlebezoeken af. Tijdens het controlebezoek moet de verpleegkundige de verzorging zelf verlenen indien nodig in aanwezigheid van de zorgkundige.
01/01/2007
  -26/08/2015
Het minimum aantal controlebezoeken is als volgt vastgesteld :
01/01/2007
  -26/08/2015
a) in het kader van de toiletten twee keer per week, waarvan de attesteringsvoorwaarden zijn vermeld in artikel 8, § 6, van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, moet het controlebezoek één keer per maand worden afgelegd;
01/01/2007
  -26/08/2015
b) in het kader van de toiletten zeven keer per week, waarvan de attesteringsvoorwaarden zijn vermeld in artikel 8, § 6, van het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, moet het controlebezoek twee keer per maand worden afgelegd;
01/01/2007
  -26/08/2015
c) in het kader van de compressietherapieën, bedoeld in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, moet het controlebezoek twee keer per maand worden afgelegd;
01/01/2007
  -26/08/2015
d) in het kader van de forfaitaire honoraria, forfaits A genoemd, voor de patiënten van wie de afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, moet één keer per week een controlebezoek worden afgelegd;
01/01/2007
  -26/08/2015
e) in het kader van de forfaitaire honoraria, forfaits B genoemd, voor de patiënten van wie de afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de criteria in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, moet twee keer per week een controlebezoek worden afgelegd;
01/01/2007
  -26/08/2015
f) in het kader van de forfaitaire honoraria, forfaits C genoemd, voor de patiënten van wie de afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de criteria in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, moet een dagelijks controlebezoek worden afgelegd tijdens het eerste bezoek bij de patiënt.
01/01/2007
  -26/08/2015
De zorgkundige mag in het kader van de forfaitaire honoraria, forfaits C genoemd, voor de patiënten van wie de afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, slechts het tweede verplichte bezoek dat is vastgesteld in artikel 8 van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 afleggen in de afwezigheid van de verpleegkundige.
01/01/2007
  -26/08/2015
Alle verstrekkingen verleend aan de « palliatieve patiënten », bedoeld in artikel 8, § 5bis, van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, mogen slechts door de zorgkundige worden verricht in aanwezigheid van de verpleegkundige.
01/01/2007
  -26/08/2015
De voormelde overeenkomsten mogen afwijken van de bepalingen van :
01/01/2007
  -26/08/2015
a) artikel 8, § 11, van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 om de attestering mogelijk te maken van de verstrekkingen, bedoeld in deze paragraaf en verricht door de zorgkundige;
01/01/2007
  -26/08/2015
b) artikel 8, § 4, van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 met betrekking tot basisverstrekking.
01/01/2007
  -26/08/2015
De voormelde overeenkomsten mogen ook afwijken van de bepalingen van artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit van 16 april 2002.
01/01/2007
  -26/08/2015
De vergoeding van de verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid mag slechts worden toegekend, voor zover de diensten voor thuisverpleging die een overeenkomst hebben gesloten, deelnemen aan de evaluatie van die overeenkomst.
01/01/2007
  -26/08/2015
De desbetreffende uitgaven komen volledig ten laste van de begroting voor geneeskundige verzorging.
01/01/2007 § 6. De verzekering voor geneeskundige verzorging verleent een tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de registratie van de behandelingen met vervangingsmiddelen.
01/01/2007 De toekenningsvoorwaarden van deze tegemoetkoming worden vastgesteld door de Koning. Binnen de perken die Hij vaststelt, kan een bijzondere overeenkomst worden gesloten door de ministers bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid met het Instituut voor Farmaco-Epidemiologie van België.
01/01/2007 Deze uitgaven worden aangerekend op de begroting voor administratiekosten van het Instituut en integraal ten laste genomen door de tak geneeskundige verzorging.


Afdeling VIbis.- Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis

Art. 56bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]