Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

§ 2. De Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen] doet hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister, voorstellen betreffende de regels voor de berekening van de in § 1 bedoelde forfaitaire honoraria. Zo doet de Commissie voorstellen met het oog op het vaststellen van onder meer:
(En vigueur le: 07/09/2017 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994