d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 35.


Art. 36.
01/04/2003
  -31/12/2007
Het bepaalde in de artikelen 331 tot en met 337, 342 en 343 van vorenbedoeld koninklijk besluit van 3 juli 1996 is van toepassing op de documenten inzake ontvangsten, lijsten van rechthebbenden en uitgaven voortvloeiende uit de toepassing van dit besluit.

Art. 37.

FR   NL   [Affichage pour impression]