Publié le 04/04/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Art. 5.


Art. 6.
01/01/2019 § 1. Om de uitkering voor pleegouderverlof te ontvangen, moet de zelfstandige zijn aanvraag indienen bij de verzekeringsinstelling.
01/01/2019 Onverminderd de regels die vastgelegd zijn in artikel 3 van dit besluit, moet de aanvraag de periode bedoeld in hetzelfde artikel aangeven in aantal weken.
01/01/2019 § 2. Opdat de aanvraag bedoeld in § 1 in aanmerking kan worden genomen, verstrekt de zelfstandige aan de verzekeringsinstelling
01/01/2019 a) een kopie van het document waaruit de plaatsing van het minderjarige kind bij hem overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming blijkt.
01/01/2019 b) een verklaring op eer, als hij gebruik maakt van het recht bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, en er twee pleegouders zijn, die, al naargelang het geval, de verdeling van deze weken tussen de twee pleegouders vastlegt of de toewijzing van deze week of weken aan de enige pleegouder vastlegt die van dit recht gebruik maakt.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]