Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 114.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 87.

De in artikel 114 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust in een tijdvak van primaire ongeschiktheid onderbreken evenmin de loop van dat tijdvak.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 05/10/1996)


Art. 93.

De in artikel 114 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust in een tijdvak van invaliditeit onderbreken evenmin de loop van dat tijdvak.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 05/10/1996)


Art. 113.

De gerechtigde, bedoeld in artikel 112, ontvangt voor iedere werkdag in de in artikel 114 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust en voor iedere dag in dezelfde tijdvakken die krachtens een verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen met een werkdag is gelijkgesteld, een zogenoemde "moederschapsuitkering".
(En vigueur le: 06/09/1994 - 05/10/1996)


De begrenzing van het gederfde loon tot dit maximumbedrag is voor de in artikel 86, § 1, 1°, a) en b), bedoelde gerechtigden echter slechts van toepassing vanaf de eenendertigste dag van het tijdvak van moederschapsrust, bepaald in artikel 114; voor de eerste dertig dagen van dat tijdvak kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit en op voorstel van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, een maximumbedrag vaststellen dat in geen geval minder mag zijn dan het bedrag dat is bedoeld in het vorige lid.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 05/10/1996)


Art. 115.

De tijdvakken van moederschapsrust, als bedoeld in artikel 114, kunnen enkel als dusdanig in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat de gerechtigde alle werkzaamheid of de gecontroleerde werkloosheid heeft onderbroken.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 31/03/2009)


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 216.

Het bedrag van de moederschapsuitkering wordt vastgesteld op 79,5 pct. van het gederfde loon, bedoeld in artikel 113, derde lid, van de gecoördineerde wet, tijdens de dertig eerste dagen van de periode van moederschapsrust, als bepaald in de artikelen 114 en 115 van de gecoördineerde wet, en op 75 pct. van het gederfde loon, vanaf de eenendertigste dag van deze periode.
(En vigueur le: 10/08/1996 - 05/10/1996)


Art. 218.

Duurt de periode van moederschapsrust, als bepaald in de artikelen 114 en 115 van de gecoördineerde wet, langer dan vijftien weken, dan wordt het bedrag van de moederschapsuitkering beperkt tot 60 pct. van het gederfde loon, bedoeld in artikel 113, derde lid, van de gecoördineerde wet, voor het gedeelte van de periode van moederschapsrust, dat vijftien weken overschrijdt, onverminderd de beperkende maatregel van artikel 217, eerste lid.
(En vigueur le: 10/08/1996 - 05/10/1996)


Art. 224.

over het tijdvak dat ingaat vanaf de datum dat hij gerechtigde is geworden en loopt tot daags vóór de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, aan een aantal arbeidsdagen of hiermee gelijkgestelde dagen komen van in totaal ten minste driekwart van het aantal werkdagen van het beschouwde tijdvak. Onder met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen worden de dagen verstaan die zijn bedoeld in de artikelen 86, § 1, 1°, b), 100, 114 en 128 van de gecoördineerde wet.
(En vigueur le: 10/08/1996 - 05/10/1996)


Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.

f) tijdvak van moederschapsbescherming, bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet.
(En vigueur le: 01/12/1997 - 31/12/2011)


Art. 33.

§ 2. Als een tijdvak van arbeidsongeschiktheid onmiddellijk volgt op een tijdvak van moederschapsbescherming als bedoeld in artikel 114 of 114bis van de gecoördineerde wet, moet als gederfd loon voor het berekenen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering het gederfde loon in aanmerking genomen worden dat met toepassing van artikel 45 is bepaald op de eerste dag van het tijdvak van moederschapsbescherming. De bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid, die niet in aanmerking werden genomen voor de berekening van de moederschapsuitkering tijdens een tijdvak van moederschapsbescherming als bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet zijn nochtans van toepassing voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het geval bedoeld in deze paragraaf.
(En vigueur le: 01/12/1997 - )


Art. 45.

§ 1. Het gederfde loon dat in aanmerking genomen moet worden voor het berekenen van de moederschapsuitkering, bedoeld in artikel 113, eerste lid van de gecoördineerde wet, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 tot 44. De bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid zijn echter niet van toepassing voor het berekenen van de moederschapsuitkering tijdens het tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet.
(En vigueur le: 01/12/1997 - 30/06/2013)


§ 2. Voor de gerechtigde die, bij de aanvang van de periode van moederschapsbescherming, bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet, gebonden is door een leerovereenkomst, bedoeld in de wet van 19 juli 1983 op het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst, wordt het gederfde loon berekend overeenkomstig artikel 30, § 2, eerste lid.
(En vigueur le: 01/12/1997 - 04/12/2004)


§ 4. Als een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 of 114bis van de gecoördineerde wet onmiddellijk volgt op een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, moet als gederfd loon voor het berekenen van de moederschapsuitkering het gederfde loon in aanmerking genomen worden dat overeenkomstig de artikelen 23 tot 44 is bepaald op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. De bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid zijn echter niet van toepassing voor de berekening van de moederschapsuitkering tijdens het tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet.
(En vigueur le: 01/12/1997 - 30/06/2013)


Art. 48.

§ 1. Zodra de verzekeringsinstelling kennis heeft van de aanvang van het tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet, bezorgt ze aan de gerechtigde de in artikel 10, § 1 bedoelde bescheiden.
(En vigueur le: 01/12/1997 - 31/12/2005)