Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 4

Zijn rechthebbenden op de in artikel 1 genoemde verstrekkingen, wanneer zij de in dit besluit gestelde voorwaarden vervullen:
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)

est cité par:

Art. 1

24° de geneesmiddelen die zijn bedoeld in artikel 4, tweede lid, tweede streepje, van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen en door de ziekteverzekering voor vergoeding zijn aangenomen krachtens de criteria met betrekking tot de antitumorale en andere geneesmiddelen, bestemd voor de behandeling van sommige tumoren, van welke criteria de lijst is opgenomen in de bijlage II bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Die geneesmiddelen moeten, om met een intraveneuze infusie te worden toegediend, in het raam van een ambulante behandeling worden afgeleverd door de apotheek van een verpleeginrichting die beschikt én over een dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling én over een dienst voor heelkunde, die respectievelijk als zodanig zijn erkend door de overheid tot wier bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;
(En vigueur le: 01/07/2005 - 31/12/2007)