Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 4

de zelfstandigen die, bij toepassing van hoofdstuk I van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, onderworpen zijn aan een stelsel van verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit;
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)

est cité par:

Art. 6

Om een verzekeringsinstelling te kiezen geven de in de artikel 4, 1° tot en met 10°, en 12° bedoelde gerechtigden een inschrijvingsaanvraag af aan het ziekenfonds waar zij zich wensen aan te sluiten of aan de gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarbij zij wensen te worden ingeschreven.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 9

Voor de in artikel 4, 1°, bedoelde zelfstandigen wordt de hoedanigheid van gerechtigde bewezen door de mededeling aan hun verzekeringsinstelling van de gegevens aangaande de vervulling van de bijdrageplicht met betrekking tot elk verstreken kalenderjaar door de Vrije Sociale Verzekeringskas of door de Nationale Hulpkas waarbij zij, met toepassing van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen aangesloten zijn.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 30/06/2006)


Art. 26

De gerechtigden omschreven in artikel 4, 1° tot en met 10° en 12° hebben voor henzelf en voor de personen te hunnen laste recht op de verstrekkingen bedoeld in artikel 1.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 30/06/2006)


Art. 28

de hoedanigheid van gerechtigde bedoeld in artikel 4, 1° tot 10° en 12° wordt bewaard tijdens het laatste kwartaal van het referentiejaar of in de loop van het volgende kalenderjaar.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 30/06/2006)