Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 4


(En vigueur le: - 22/06/2006)

est cité par:

Art. 11

De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing op de in artikel 4, 4°, en , bedoelde gerechtigden.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


De personen die genieten van de bepalingen van artikel 4, 5°, worden evenwel geacht hun bijdrageplicht vervuld te hebben gedurende de erin bepaalde periode.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)