Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 4

de zelfstandigen die de normale pensioenleeftijd hebben bereikt en doen blijken van tenminste één jaar beroepsbezigheid als zelfstandige waardoor het recht op rustpensioen kan worden verkregen krachtens de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)

est cité par:

Art. 12

De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing op de in artikel 4, 7°, en , bedoelde gerechtigden die een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefenen en bij toepassing van de artikelen 12 of 13 van het voornoemd koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, een bijdrage moeten betalen.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 15

De in artikel 4, 7°, en , bedoelde gerechtigden die geen beroepsbezigheid uitoefenen als zelfstandige, of wier beroepsbezigheid als zelfstandige geen aanleiding geeft tot betaling van een bijdrage bij toepassing van de artikelen 12 of 13 van het voornoemd koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, bewijzen hun hoedanigheid van gerechtigde door een verklaring die hun wordt afgeleverd door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 32

de gerechtigden bedoeld bij artikel 4, 8°, en diegenen bedoeld bij artikel 4, 7° en , die een rust- of overlevingspensioen genieten krachtens de pensioenregeling van de zelfstandigen;
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


de in artikel 4, 7° en bedoelde gerechtigden, die geen rust- of overlevingspensioen genieten krachtens de pensioenregeling voor de zelfstandigen, in zoverre zij geen beroepsbezigheid uitoefenen die onverenigbaar is met het genot van een rust- of overlevingspensioen als zelfstandige;
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)