K.B. 29-12-1997: voorwaarden waaronder toepassing gecoördineerde wet, tot zelfstandigen en leden kloostergemeenschappen wordt verruimd (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-4-2007)

Résumé: Numac tekst: 1997022987 - p. 35444

Vanaf 1 januari 2008, indien krachtens de regels van behoud van recht, een rechthebbende bedoeld in artikel 32 van de voornoemde wet, recht heeft op een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, heeft deze rechthebbende recht op een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het geheel van de verstrekkingen opgesomd in artikel 34.

Note: Historiek vanaf 15-5-2003

Tekst bijgewerkt tot: Wet 26-3-2007 - B.S. 27-4-2007 - ed. 2 (art. 36 en 37) (van toepassing vanaf 1-1-2008) - Wijzigende numac: 2007022520 - p. 22518

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Table des Matières du document

Afdeling I - Toepassingssfeer en voorwerp van de verzekering

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

Afdeling II - De rechthebbenden

Art. 4.     Art. 5.

Afdeling III - Aansluiting en inschrijving bij een verzekeringsinstelling

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

Afdeling IV - Bijdragen en bijdragebescheiden

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

Afdeling V - De personen ten laste en de wezen

Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.

Afdeling VI - Voorwaarden inzake het toekennen van de verstrekkingen

Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.

Afdeling VII - Voorwaarden inzake het toekennen van een verhoogde tegemoetkoming

Art. 32.

Afdeling VIIbis - Maximumfactuur

Art. 32bis.     Art. 32ter.     Art. 32quater.

Afdeling VIII - Technisch comité voor de zelfstandigen

Art. 33.

Afdeling IX - Financiële en statistische bepalingen

Art. 34.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.

Afdeling X - Slotbepalingen

Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.     Art. 42.     Art. 43.

FR   NL