d'application ā partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 44.


HOOFDSTUK II.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de moederschapsuitkering bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet
Art. 45.
01/12/1997
  -30/06/2013
§ 1. Het gederfde loon dat in aanmerking genomen moet worden voor het berekenen van de moederschapsuitkering, bedoeld in artikel 113, eerste lid van de gecoördineerde wet, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 tot 44. De bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid zijn echter niet van toepassing voor het berekenen van de moederschapsuitkering tijdens het tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet.
01/12/1997
  -04/12/2004
§ 2. Voor de gerechtigde die, bij de aanvang van de periode van moederschapsbescherming, bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet, gebonden is door een leerovereenkomst, bedoeld in de wet van 19 juli 1983 op het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst, wordt het gederfde loon berekend overeenkomstig artikel 30, § 2, eerste lid.
01/12/1997
  -31/12/2003
§ 3. Voor de werkneemster die, in toepassing van artikel 39, vierde lid van de arbeidswet van 16 maart 1971, de verlenging van de arbeidsonderbreking uitgesteld heeft tot het ogenblik waarop het pasgeboren kind naar huis komt, is het gederfde loon dat in aanmerking moet worden genomen, het loon dat op de begindatum van het voormeld tijdvak van moederschapsbescherming, overeenkomstig de bepalingen van de §§ 1 en 2 vastgesteld werd.
01/12/1997
  -30/06/2013
§ 4. Als een tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 of 114bis van de gecoördineerde wet onmiddellijk volgt op een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, moet als gederfd loon voor het berekenen van de moederschapsuitkering het gederfde loon in aanmerking genomen worden dat overeenkomstig de artikelen 23 tot 44 is bepaald op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. De bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid zijn echter niet van toepassing voor de berekening van de moederschapsuitkering tijdens het tijdvak van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114 van de gecoördineerde wet.


Art. 46.

FR   NL   [Affichage pour impression]