Publié le 28/04/1984
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1993 De verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen moeten bovendien op elk ogenblik in staat zijn de omvang en de noodzaak van de in artikel 1 bedoelde beschikbare middelen te verantwoorden.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]