d'application à partir du 30/04/1997
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56.


Afdeling VIbis.- Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis
Art. 56bis.
30/04/1997
  -21/02/2002
§ 1. In afwijking op de bepalingen van deze gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten kan de Koning jaarlijks, bij een in Ministerraad overlegd besluit en met respect voor de bestaande procedures, inzonderheid inzake akkoorden en overeenkomsten, de voorwaarden en modaliteiten bepalen waarin een globaal budget van financiële middelen voor het Rijk wordt vastgesteld voor door Hem vastgestelde verstrekkingen van artikel 34 die worden verleend aan rechthebbenden die zijn opgenomen in de verpleeginrichtingen, bedoeld in artikel 2 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.
30/04/1997 § 2. Het in § 1 bedoeld globaal budget kan bestaan uit één of meerdere deelbudgetten.
30/04/1997 § 3. Het in § 1 bedoeld globaal budget kan betrekking hebben op:
30/04/1997 hetzij de totaliteit van de ziekenhuisactiviteit;
30/04/1997 hetzij een gedeelte van de ziekenhuisactiviteit;
30/04/1997
  -09/01/2010
hetzij de activiteit verricht in het kader van een zorgprogramma zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.
30/04/1997
  -21/02/2002
§ 4. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, en met respect voor de bestaande procedures, de voorwaarden en de regelen aangaande de referentieperiode, de periode voor dewelke het globaal budget of de deelbudgetten worden toegekend en de criteria, modaliteiten en parameters volgens de welke het globaal budget of de deelbudgetten per ziekenhuis kunnen worden vastgesteld, uitbetaald en aangepast.
30/04/1997 § 5. De Koning kan de voorgaande bepalingen uitbreiden tot prestaties verricht in ziekenhuizen aan niet-gehospitaliseerde rechthebbenden.
30/04/1997 § 6. De Koning bepaalt in welke mate en voor welke prestaties die worden verricht bij gehospitaliseerde patiënten, de toekenning van het globaal budget een specifieke tussenkomst vanwege de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de prestaties uitsluit of beperkt.
30/04/1997 De Koning bepaalt tevens de prestaties verricht in het desbetreffende ziekenhuis, die gedurende een door Hem omschreven periode die de hospitalisatie voorafgaat of volgt, gedekt zijn door het globaal budget.
30/04/1997 § 7. De Koning bepaalt het bedrag dat ten laste van de rechthebbenden mag worden gelegd voor de verstrekkingen die door de forfaits gedekt zijn.


Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 57.

FR   NL   [Affichage pour impression]