Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 3.


Art. 4.
30/06/2014 De toepassingssfeer van de overeenkomst is strikt beperkt tot de opvang en de tenlasteneming in twee types van structuren : enerzijds, in structuren die bedden aanbieden die bestemd zijn voor de tijdelijke opvang van personen die in bestaansonzekerheid leven en van wie de toestand geen ziekenhuisopname rechtvaardigt, maar een aangepaste tenlasteneming vereist, hierna "Bedden voor Zorgopvang" (bedden voor globale opvang) genoemd en, anderzijds, in structuren die bedden aanbieden die bestemd zijn voor de opvang op langere of minder lange termijn van daklozen met chronische aandoeningen, met een min of meer sombere prognose en die, gelet op hun neuropsychische mogelijkheden, in de nabije toekomst niet of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, hierna "Bedden Voor Gemedicaliseerde Opvang" genoemd.
30/06/2014 De duur van de tenlasteneming in de "Bedden voor Zorgopvang" mag 2 maanden niet overschrijven.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]