Publié le 16/02/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 2.


Afdeling II - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de uitkeringsverzekering
Art. 3.
23/01/1995 De administratiekosten, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 125, § 1, van de vorengenoemde wet van 9 augustus 1963 en geheven op de in artikel 122, vierde lid, 2° van dezelfde wet en op de in artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen bedoelde verzekeringsinkomsten, worden verdeeld over de verzekeringsinstellingen naar rata van het produkt van de theoretische getalsterkte van iedere verzekeringsinstelling vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid en de correctiefactor bedoeld in het derde lid. Die bewerking wordt afzonderlijk uitgevoerd enerzijds voor de regeling voor werknemers en anderzijds voor de regeling voor zelfstandigen.
23/01/1995 De theoretische getalsterkte van iedere verzekeringsinstelling wordt berekend uitgaande van het aantal uitkeringsgerechtigden op 30 juni van het betrokken dienstjaar. Voor de regeling van de werknemers wordt dit aantal verminderd met het aantal gerechtigden op een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Voor de berekening van de theoretische getalsterkte wordt het aldus vastgestelde aantal uitkeringsgerechtigden vermenigvuldigd met:
23/01/1995 0,0720 voor de eerste 100.000 gerechtigden;
23/01/1995 0,0683 voor de tweede reeks van 100.000 gerechtigden;
23/01/1995 0,0646 voor de derde reeks van 100.000 gerechtiden;
23/01/1995 0,0628 vanaf 300.001 gerechtigden.
23/01/1995 De correctiefactor is het resultaat van de breuk waarvan de teller is samengesteld uit het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per uitkeringsgerechtigde over het betrokken dienstjaar en de twee voorgaande dienstjaren in de betrokken verzekeringsinstelling, en de noemer uit het globaal gemiddeld aantal uitkeringsdagen per uitkeringsgerechtigde over de vermelde periode in alle verzekeringsinstellingen.


Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]