Publié le 29/03/2013
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Artikel. 1.


Afdeling 2. - Definities en toepassingsgebied
Art. 2.
01/09/2012 Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder:
01/09/2012 "zorgverlener": een beroepsbeoefenaar of een verzorgingsinstelling;
01/09/2012 "beroepsbeoefenaar": de beoefenaar bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1978 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsmede de beoefenaar van een niet-conventionele praktijk bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenij-bereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen;
01/09/2012 "verzorgingsinstelling": elke instelling die gezondheidszorg verstrekt en is gereglementeerd door de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, evenals het ziekenhuis dat beheerd wordt door het Ministerie van Landsverdediging en dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de bloedinstellingen en -centra in de zin van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de instellingen bedoeld in het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie;
01/09/2012 "verstrekking van gezondheidszorg": door een zorgverlener verstrekte diensten met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden;
01/09/2012 "patiënt": de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek;
01/09/2012 "schade als gevolg van gezondheidszorg": schade die haar oorzaak vindt in een verstrekking van gezondheidszorg en die voortvloeit uit:
01/09/2012 a) ofwel een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener;
01/09/2012 b) ofwel een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid;
01/09/2012 "medisch ongeval zonder aansprakelijkheid": een ongeval dat verband houdt met een verstrekking van gezondheidszorg dat geen aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener, dat niet voortvloeit uit de toestand van de patiënt en dat voor de patient abnormale schade met zich meebrengt. De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie. Het therapeutisch falen en een verkeerde diagnose zonder fout zijn geen medisch ongeval zonder aansprakelijkheid;
01/09/2012 "verzekeraar": een verzekeringsonderneming die in België is toegelaten of van toelating is vrijgesteld met toepassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
01/09/2012 "verzekeringsinstelling": de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
08/04/2013 10° "Het Fonds": de bijzondere dienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als bedoeld in artikel 137ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/09/2012 11° "de Minister": de Ministers die bevoegd zijn voor Volksgezondheid en Sociale Zaken.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]